Termat dhe Kushtet

Mirësevini në AILend!

Këto terma dhe kushte përshkruajnë rregullat dhe rregulloret për përdorimin e faqes në internet të AILend, të vendosura në https://AILend.io
Duke hyrë në këtë faqe supozojmë se ju i pranoni këto Terma dhe Kushte. Mos vazhdoni të përdorni AILend nëse nuk pranoni të merrni të gjitha termat dhe kushtet e përcaktuara në këtë faqe.
Terminologjia e mëposhtme zbatohet për këto Terma dhe Kushte, Deklaratën e Privatësisë dhe Njoftimin për Mohim dhe të gjitha Marrëveshjet: "Klienti", "Ju" dhe "Juaj" ju referohet juve, personi që hyn në këtë faqe dhe është në përputhje me termat dhe kushtet e kompanisë. "Kompania", "Vetë", "Ne" dhe "Jona" , i referohet kompanisë sonë. "Partia", "Palët", ose "Ne", i referohet si klientit ashtu edhe neve. Të gjithë kushtet i referohen ofertës, pranimit dhe vlerësimit të pagesës së nevojshme për të ndërmarrë procesin e ndihmës sonë për klientin në mënyrën më të përshtatshme për qëllimin e shprehur të përmbushjes së nevojave të klientit në lidhje me ofrimin e shërbimeve të deklaruara të kompanisë, në përputhje me dhe nënshtruar ligjit mbizotërues të Shqipërisë. çdo përdorim i terminologjisë së mësipërme ose fjalëve të tjera në njëjës, shumës, shkronjë të madhe dhe/ose ai/ajo ose ato, merren si të këmbyeshme dhe si rrjedhim i referohen të njëjtave.

"Cookies"

Ne përdorim "cookies". Duke hyrë në AILend, ju keni rënë dakord të përdorni "cookies" në marrëveshje me Politikën e Privatësisë së AILend.

Shumica e faqeve interaktive përdorin "cookies" për të na lejuar të marrim detajet e përdoruesit për çdo vizitë. "Cookies" përdoren nga faqja jonë për të mundësuar funksionalitetin e zonave të caktuara për ta bërë më të lehtë për njerëzit që vizitojnë faqen tonë. Disa nga partnerët tanë të lidhur/ reklamave mund të përdorin gjithashtu "cookies".

Licencë

Vetëm nëse thuhet ndryshe, AILend dhe/ ose liçencuesit e tij zotërojnë të drejtat e pronësisë intelektuale për të gjithë materialin në AILend. Të gjitha të drejtat e pronës intelektuale janë të rezervuara.

Ju nuk duhet të:

Pjesë të kësaj faqeje ofrojnë një mundësi që përdoruesit të postojnë dhe shkëmbejnë mendime dhe informacione në zona të caktuara të faqes. AILend nuk filtron, modifikon, boton ose rishikon komentet para pranisë së tyre në faqen e internetit. Komentet nuk pasqyrojnë pikëpamjet dhe mendimet e AILend, agjentëve të tij dhe/ ose partnerëve të tij. Komentet pasqyrojnë pikëpamjet dhe mendimet e personit që poston këto pikëpamjet dhe mendime. Në masën e lejuar nga ligjet në fuqi, AILend nuk do të jetë përgjegjës për komentet ose për ndonjë përgjegjësi, dëmtim ose shpenzim të shkaktuar dhe/ ose të pësuar si rezultat i çdo përdorimi dhe/ ose postimi dhe/ ose paraqitjes së komenteve në këtë faqe.

AILend rezervon të drejtën për të monitoruar të gjitha komentet dhe për të hequr çdo koment që mund të konsiderohet i papërshtatshëm, fyes ose shkakton shkelje të këtyre termave dhe kushteve.

Ju garantoni dhe përfaqësoni se:

Me anë të kësaj ju i jepni AILend një licencë jo-ekskluzive për të përdorur, riprodhuar, modifikuar dhe autorizuar të tjerët të përdorin, riprodhojnë dhe modifikojnë cilindo nga komentet tuaja në çdo formë, format, ose media.

Hiperlidhja me përmbajtjen tonë

Organizatat e mëposhtme mund të lidhen me Uebfaqen tonë pa miratimin paraprak me shkrim:

Ne do të aprovojmë kërkesat për lidhje nga këto organizata nëse vendosim që: (a) Lidhja nuk do të na bëjë të shohim në mënyrë të pafavorshme për veten ose për bizneset tona të akredituara; (b) Organizata nuk ka të dhëna negative me ne; (c) Përfitimi për ne nga dukshmëria e hiperlidhjes kompenson mungesën e AILend; dhe (d) Lidhja është në kontekstin e informacionit të përgjithshëm të burimeve.

Këto organizata mund të lidhen me faqen tonë kryesore për sa kohë që lidhja: (a) Nuk është në asnjë mënyrë mashtruese; (b) Nuk nënkupton në mënyrë të gabuar sponsorizimin, miratimin ose miratimin e palës që lidh dhe produkteve ose shërbimeve të saj; dhe (c) Përshtatet brenda kontekstit të faqes së palës që lidh.

Nëse jeni një nga organizatat e renditura në paragrafin 2 më lart dhe jeni të interesuar të lidheni me faqen tonë të internetit, duhet të na informoni duke dërguar një email tek AILend. Ju lutemi përfshini emrin tuaj, emrin e organizatës suaj, informacionin e kontaktit si dhe URL-në e faqes tuaj, një listë të URL-ve nga të cilat keni ndërmend të lidheni me Uebfaqen tonë dhe një listë të URL-ve në faqen tonë për të cilat dëshironi të lidheni. Prisni 2-3 javë për një përgjigje.

Organizatat e miratuara mund të hiperlidhen në faqen tonë si më poshtë:

Duke përdorur emrin tonë të korporatës; ose

Duke përdorur lidhësin unik të burimeve; ose

Duke përdorur ndonjë përshkrim tjetër të faqes sonë që lidhet me të, e cila ka kuptim brenda kontekstit dhe formatit të përmbajtjes në faqen e palës që lidh.

Asnjë përdorim i logos së AILend ose veprës tjetër artistike nuk do të lejohet për lidhjen e një marrëveshje licence të markës tregtare.

iFrames

Pa miratim paraprak dhe leje me shkrim, ju nuk mund të krijoni korniza rreth faqeve tona që ndryshojnë në cdo mënyrë prezantimin vizual ose pamjen e faqes sonë.

Përgjegjësia e përmbajtjes

Ne nuk do të jemi përgjegjës për çdo përmbajtje që shfaqet në faqen tuaj. Ju pranoni të na ruani dhe mbroni nga të gjitha pretendimet që shfaqen në Uebfaqen tuaj. Asnjë lidhje nuk duhet të shfaqet në asnjë Uebfaqe që mund të interpretohet si shpifëse, e pahijshme ose kriminale, ose që cënon, përndryshe shkel, ose mbron shkeljen e ndonjë të drejte të palës së tretë.

Privatësia juaj

Ju lutemi lexoni Rregulloren e Privatësisë

Rezervimi i të Drejtave

Ne rezervojmë të drejtën të kërkojmë që të hiqni të gjitha lidhjet ose ndonjë lidhje të veçantë në Uebfaqen tonë. Ju miratoni të hiqni menjëherë të gjitha lidhjet nga Uebfaqja jonë, sipas kërkesës. Ne gjithashtu rezervojmë të drejtën për të respektuar këto Terma dhe Kushte dhe ajo është lidhje politike në çdo kohë. Duke u lidhur vazhdimisht me Uebfaqen tonë, ju pranoni të jeni të detyruar të ndiqni këto terma dhe kushte lidhëse.

Heqja e lidhjeve nga faqja jonë e internetit

Nëse gjeni ndonjë lidhje në Uebfaqen tonë që është fyese për ndonjë arsye, jeni të lirë të kontaktoni dhe të na informoni në çdo moment. Ne do të shqyrtojmë kërkesat për të hequr lidhjet, por nuk jemi të detyruar ose t'ju përgjigjemi juve drejtpërdrejt.

Ne nuk sigurojmë që informacioni në këtë faqe në internet është i saktë, nuk garantojmë plotësinë ose saktësinë e tij; as nuk premtojmë të sigurojmë që faqja e internetit të mbetet e disponueshme ose që materiali në faqen e internetit të mbahet i përditësuar.

Deklaratë

Në masën maksimale të lejuar nga ligji në fuqi, ne përjashtojmë të gjitha përfaqësimet, garancitë dhe kushtet në lidhje me faqen tonë dhe përdorimin e kësaj faqeje interneti.

Asgjë në këtë deklaratë nuk do të:

Kufizimet dhe ndalimet e përgjegjësive të përcaktuara në këtë seksion dhe në këtë deklaratë:
(a) i nënshtrohen paragrafit paraardhës
(b) rregullojnë të gjitha detyrimet që rrjedhin nga mohimi, duke përfshirë detyrimet që lindin në kontratë, në shkelje dhe për shkelje të detyrës ligjore.

Për sa kohë që faqja në internet dhe informacioni dhe shërbimet në faqen e internetit ofrohen falas, ne nuk do të jemi përgjegjës për ndonjë humbje ose dëmtim të çfarëdo natyre.